VogelvoerenDe Meditatiegroep Groningen hanteert geen vaste prijzen maar werkt op basis van vrijwillige donaties (dana).

Vrijgevigheid is in de beoefening van het boeddhisme belangrijk. De Boeddha stimuleerde iedereen om te oefenen in vrijgevigheid (dana) om zo eigenbelang en hechten aan dingen te overstijgen. Lering en meditatie-onderricht werden ook beschouwd als een vorm van vrijgevigheid. Aan het eind van de activiteit is er daarom gelegenheid om vrijgevigheid te oefenen in de vorm van dana voor de monnik.

Tijdens de bijeenkomsten is er een bedelkom voor de bijdragen. Daarnaast kan een bijdrage gestort worden op onze (nieuwe) Rabobankrekening met IBAN nummer: NL50 RABO 0313 1200 05 (BIC: RABONL2U) op naam van ‘De Dharmatoevlucht’ in Apeldoorn onder vermelding van ‘Dana Groningen‘. Een bijdrage vooruit doneren, via de bank, draagt bij aan de continuïteit van de meditatiegroep Groningen en helpt ons om de kosten te dekken.

Richtbedragen voor donaties

Omdat men in het Westen vaak niet bekend is met het principe van boeddhistische dana, en daardoor niet goed weet hoeveel te geven, geven we onderstaande richtbedragen. De bedragen zijn gebaseerd op de kosten die gemaakt worden voor het huren van de meditatieruimte in het Vipassanacentrum in Groningen, voor de reiskosten van de begeleider van de groep, eerw. Baldwin Schreurs, en voor het gaande houden van het boeddhistisch tempeltje De Dharmatoevlucht in Apeldoorn.

• Zondagmiddag met eerwaarde Baldwin Schreurs een bedrag tussen €10,- en €15,-, afhankelijk van inkomen en eigen inzicht. Van dit bedrag gaat €10.- naar de monnik, de rest is voor de zaalhuur.
• Zondagmiddag zonder eerwaarde Baldwin Schreurs een bedrag naar keuze tussen
€ 5.- en € 10.-. Dit bedrag is voor de zaalhuur.

Hoe kunt u ons steunen?

Als u de tempel De Dharmatoevlucht en eerw. Baldwin wilt ondersteunen, kunt u dat op verschillende manieren doen. Een is om ‘Vriend van de Dharmatoevlucht’ te worden door maandelijks een vast bedrag over te maken op bovenstaand postgironummer. Dit type donatie geeft de tempel de grootst  mogelijke ondersteuning. U kunt ook een sponsor worden en uw donatie voor een bepaald doel bestemmen. Zie voor verdere informatie onze sponsorpagina op de Dharmatoevlucht website.

Nonprofit organisatie en belastingregels m.b.t. donaties

lelieDe Dharmatoevlucht is wettelijk georganiseerd als een kerkgenootschap en is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN/fiscaal nummer: 818682450, waardoor donaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Voor meer informatie hierover, lees de Belastingregels m.b.t. giften aan de Dharmatoevlucht.

KvK-nummer

De Dharmatoevlucht is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als een kerkgenootschap onder nummer: 08208553.